Hautagaiak aurkeztea 2024ko Europako Parlamenturako hauteskundeetan

Hauteskunde-batzorde zentrala da Europako Parlamenturako hauteskundeetan hautagai-zerrenden aurkezpenarekin eta aldarrikapenarekin zerikusia duten eragiketa guztietarako eskumena duen hauteskunde-batzordea (ekainaren 19ko Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren 220. artikulua).

Hauteskunde-batzordeko idazkariak zenbaki korrelatibo bat emango dio aurkezten den hautagai bakoitzari, aurkeztu den ordenaren arabera eta ordena hau argitalpen guztietan gordeko da (Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 46.9. artikulua).

Alderdi, federazio, koalizio eta hautesle-elkarteek hautagai-zerrendak aurkez ditzakete Europako Parlamenturako hauteskundeetara.

Horretarako, 15.000 hautesleren sinadurak egiaztatu behar dituzte, edo baldintza hori 50 hautetsiren sinadurekin ordezka dezakete, hala nola Europako Parlamentuko diputatu espainiarren, autonomia-erkidegoetako legebiltzarretako kideen edo toki-korporazioetako kideen eta alkateen sinadurekin. Azken baldintza hori ez zaie aplikatuko hautesle-elkarteei.

Hautesle edo hautetsi batek ere ezin du bere sinadura eman hautagai anitz aurkezteko.

Alderdiek, federazioek, koalizioek eta hautesle-elkarteek, hautagai-zerrendak Hauteskunde Batzorde Zentralean aurkezten dituztenean, boto-paperak zein lurralde-eremutan zabaldu nahi dituzten adieraz dezakete, baldin eta Estatukoa baino txikiagoa bada, eta, betiere, autonomia-erkidego batean dauden hauteskunde-atalekin bat badator (Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 221.4 artikulua).

Hautagarriak dira Europar Batasuneko adin nagusiko biztanleak, hautesle ezaugarria izanik, Hauteskunde Araubide Orokorraren 5/1985 Lege Organikoaren, ekainaren 19koaren, 6. eta 210 bis artikuluetan aurreikusitako kausaren batean ez daudenak.

Hautagaiak aurkezteko epea maiatzaren 1etik 6ra da. Aurkeztutako hautagai-zerrendak maiatzaren 8an argitaratu ziren Estatuko Aldizkari Ofizialean, eta aldarrikatutako hautagai-zerrendak maiatzaren 14an argitaratu ziren (Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47,1. 220,5. artikuluak)

Hauteskundeetara batera aurkezteko koalizio-ituna ezartzen duten alderdi eta federazioek deialdiaren ondorengo hamar egunetan jakinarazi behar diote Batzordeari (apirilaren 17tik 26ra arte).

Jakinarazpenean koalizioaren izena, koalizioa erregulatzen duten arauak, eta zuzendaritza eta koordinazio organoen titularrak nor diren jaso behar da.

1/2010 Instrukzioa, irailaren 9koa, Hauteskunde Batzorde Zentralarena, koalizioak osatzeari dagokionez, Hauteskunde Araubide Orokorraren Lege Organikoaren 44.2 artikulua aplikatzeari buruzkoa.

Hautesle-talde bat dagokion barrutiko hautesleen sinadura kopuru aldakor baten bermearekin osatzen diren alderdi politikoak dira, hauteskunde-prozesu zehatz batean hautagaitza aurkeztu ahal izateko soilik.

Ez dute beraz, iraunkortasunik edo elkarte izaera izango eta ez dute Alderdi Politikoen Erregistroan inskribatu beharko.

Hautesle-talde bakoitza besteekiko autonomoa eta independentea da. Jarduteko duen eremua hauteskunde-barrutia izango da (horien artean ez da egongo talde-hautagaitzarik, barruti bat baino gehiago hartzen duenik, ezta federazio edo koaliziorik ere) eta haren baliagarritasun denbora-barrutia eratu zen hauteskunde prozesu konkretua izango da, hartaz, haratago luzatzeko aukerarik izan gabe.

Europako Parlamenturako Hauteskundeetarako hautagaitzak aurkezteko, 15.000 hautesleen sinadurak egiaztatu behar dituzte hautesle-elkarteek.

Hautagai-zerrenden aurkezpena inprimakien bidez egiten da (web-orri honetan deskargatu daitezke), eta [1999ko martxoaren 15eko Hauteskunde Batzorde Zentralaren Instrukzioan](/pdf/formaciones_politicas/C2_castellano_formulario.pdf) jasotako dokumentazioarekin batera aurkeztu behar da

  • Hautagai bakoitzaren NANaren fotokopia sinplea:

  • Paper arruntean egindako idazkia, hautagai bakoitzak sinatua. Bertan, zinpean adierazi beharko du ez duela hautagai izateko gaitasungabetze-zigorrik, ez eta hautaezintasun-arrazoirik ere, eta berariaz adierazi beharko du hautagaiaren onarpena.

  • Idazki hori izangai guztiek sinatutako dokumentu bakarra edo banaka sinatutako bakarra izan daiteke.

  • Adierazpena aurkezteko, zin egin edo hitz eman behar da ez dagoela hautagai izateko gaitasungabetze-zigorren mende, baina horren ordez aurrekari penalen ziurtagiri negatiboa aurkez daiteke (1999ko maiatzaren 3ko Hauteskunde Batzorde Zentralaren Akordioak).

Bestalde, otsailaren 21eko 100/2014 Errege Dekretuaren arabera, Europako Parlamenturako hauteskundeetan sufragio pasiborako eskubidea gauzatzeari buruzko zenbait xedapen ezartzen dituena)

“1.- Europar Batasunean bizi eta Espainian bizi diren beste estatu kide bateko herritarrek, Europako Parlamenturako hauteskundeetan sufragio pasiborako eskubidea gauzatzeko hautagaitza Hauteskunde Batzorde Zentralean aurkezten badute, Espainiako nazionalitatea duten hautagaiei eskatzen zaizkien agiriez gain, adierazpen formal bat aurkeztu beharko dute, honako hauek jasotzen dituena:

  • Beren nazionalitatea, jaioteguna eta jaioterria, jatorrizko estatu kidean izan duten azken egoitza eta Espainian duten egoitza;

  • Europako Parlamenturako hauteskundeetan aldi berean hautagai gisa ez aurkeztea beste estatu kide batean;

  • Hala badagokio, jatorrizko estatu kideko zein toki-erakundetan edo barrutitan inskribatuta egon ziren azken tokian;

  • Jatorrizko estatu kidean sufragio pasiborako eskubidea ez zaiela kendu ebazpen judizial baten edo banakako administrazio-erabaki baten bidez, betiere horren aurka auzitegietan errekurtsoa aurkez badaiteke. Hauteskunde Batzorde Zentralak HAOLOn aurreikusitako hautagarritasun-baldintzak betetzen direla egiaztatuko du”.

“Gainera, hautesle-erroldan inskribatuta egotearen ziurtagiria eskatzen zaie, kasuan kasuko hauteskundeetan Espainian botoa emateko eskubidea erabiltzeko borondatearen adierazpenaren arabera. (Kontseiluaren 93/109/EE Zuzentaraua, 1993ko abenduaren 6koa, Kontseiluaren 2012ko abenduaren 20ko 2013/1/EB Zuzentarauak aldatua, eta Hauteskunde Batzorde Zentralaren 1999ko martxoaren 15eko Instrukzioa, 1999ko martxoaren 19ko BOE, 67. zk.)

Hautagai-zerrendek beren agiri guztiak paperean aurkeztu behar dituzte, baina ez nahitaez eredu ofizialean, eta, beraz, baliozkoa izango da paper komunean aurkeztea, betiere horretarako eskatzen diren baldintza guztiak betetzen badira (1999ko maiatzaren 13ko eta 2009ko apirilaren 23ko Hauteskunde Batzorde Zentralaren Akordioak).

Hauteskunde Administrazioak (Hauteskunde Batzordeak) alderdiekin elkarlanean jardun behar du irregulartasunak konpontzeko, jokoan baitago sufragio pasiborako eskubidea gauzatzean agertzen den kargu publikoetara berdintasun-baldintzetan sartzeko oinarrizko eskubidea, hauteskunde-prozesuan errespetuzko eta aldeko tratua jaso behar duena. (ekainaren 1eko 86/1987 KAE).

Ez dira argitaratuko dagokion aldizkari ofizialean (HBZ, 1996ko urtarrilaren 10ekoa) aldarrikatu gabeko hautagai-zerrendak; ordezkariari jakinarazi beharko zaio ez aldarrikatzeko erabaki arrazoitua, errekurtsoak adierazita.