Calendarios

ACTUACIÓN PREVIA
ACTIVIDADE DATAS LOREG
ACTUACIÓN PREVIA
PUBLICACIÓN EN BOE REAL DECRETO CONVOCATORIA 16 de abril 42.2 e 218
XUNTAS ELECTORAIS
ACTIVIDADE DATAS LOREG
XUNTAS ELECTORAIS
Constitución inicial XEP e XEZ con membros xudiciais e elección de Presidente 19 de abril 14.1
Os designados solicitan a súa substitución como vogais por participar nas eleccións como candidatos 19 - 23 de abril 14.2
Publicación nos BOP da relación de membros das XEP e XEZ 20 - 24 de abril 14.3
Proposta conxunta nomeamento vogais non xudiciais por representantes 13 - 23 de maio 10.1b, 11.1b
Nomeamento pola Xunta Electoral competente dos vogais non xudiciais 13 - 23 de maio 10.1b, 11.1b
RECTIFICACIÓN DO CENSO EN PERÍODO ELECTORAL
ACTIVIDADE DATAS LOREG
RECTIFICACIÓN DO CENSO EN PERÍODO ELECTORAL
Consulta do censo electoral vixente en Concellos e Consulados 22 - 29 de abril 39.2
Reclamacións respecto das inclusións/exclusións no Censo 22 - 29 de abril 39.3
Reclamacións representantes candidaturas 22 - 29 de abril 39.4
Resolución reclamacións por DPOCE 22 de abril - 2 de maio 39.6
Exposición nos Concellos e Consulados das rectificacións do Censo-Notificación 3 de maio 39.6
Recursos contra as resolucións de OCE perante o Xuíz Contencioso-Administrativo 22 de abril - 8 de maio 40.1
Notificación da Sentenza ao interesado, ao Concello, ao Consulado e á DPOCE 22 de abril - 13 de maio 40.2
DIVISIÓN CIRCUNSCRICIÓNS EN SECCIÓNS E MESAS
ACTIVIDADE DATAS LOREG
DIVISIÓN CIRCUNSCRICIÓNS EN SECCIÓNS E MESAS
Publicación nos BOP e exposición en Concellos das Seccións, Locais e Mesas 22 de abril 24.2
Reclamacións perante a XEP da delimitación das Seccións, Locais e Mesas 23 - 28 de abril 24.3
Resolución da XEP 23 de abril - 3 de maio 24.3
Exposición en Concellos e difusión por Internet de relacións definitivas Secc. Locais e Mesas 30 de maio - 8 de xuño 24.4
FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS
ACTIVIDADE DATAS LOREG
FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS
Sorteo que celebrar polos Concellos 11 - 15 de maio 26.4
Notificación das designacións e entrega do Manual Membros Mesa 11 - 18 de maio 27.2
Alegacións dos designados perante a XEZ causa impida ser Membro Mesa 12 - 25 de maio 27.3
Resolución das alegacións e comunicación da resolución 13 - 30 de maio 27.3
Comunicación a XEZ imposibilidade exercicio do cargo (ata 8.00 h. día de votación) 31 de maio - 9 de xuño 27.4
REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES E INTERVENTORES
ACTIVIDADE DATAS LOREG
REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES E INTERVENTORES
Designación por partidos, federacións e coalicións do Representante Xeral perante a XEC 16 - 24 de abril 43.1, 168.1 e 219.1
Designación, perante a XEC, dos Representantes das candidatura perante as XEP 16 - 26 de abril 219.3
Comunicación de XEC a XEP nomes representantes candidaturas 16 - 28 de abril 219.4
Comparecencia Representantes candidatura perante XEP e aceptación designación 16 de abril - 6 de maio 219.4
Designación de representantes por promotores de Agrupacións de Electores perante a XEP 1 - 6 de maio 219.2
Nomeamento dos Administradores Xerais perante a XEC 16 - 26 de abril 121, 124, 174.1 e 226.1
Nomeamento dos Administradores das candidaturas perante a XEP 1 - 6 de maio 174.2 e 226.2
Nomeamento de Interventores por Representantes de candidaturas 16 de abril - 6 de xuño 78.1
CANDIDATURAS
ACTIVIDADE DATAS LOREG
CANDIDATURAS
Comunicación á XEC de creación de coalición electoral 17 - 26 de abril 44.2 e 220.1
Presentación de candidaturas perante a XEC 1 - 6 de maio 45 e 220.1
Publicación BOE de candidaturas presentadas 8 de maio 47.1 e 220.5
Comunicación pola XEC de irregularidades apreciadas ou denunciadas 10 de maio 47.2 e 220.1
Prazo de corrección de irregularidades 11 - 12 de maio 47.2
Proclamación de candidaturas pola XEC 13 de maio 47.3 e 220.1
Publicación no BOE das candidaturas proclamadas 14 de maio 47.5 e 220.5
Entrega das papeletas pola XEC ás candidaturas 15 - 16 de maio 70.4 e 220.1
Recurso contra a proclamación de candidaturas 15 - 16 de maio 49.1 e 2
Resolución xudicial firme e inapelable sobre o recurso 16 - 18 de maio 49.3
Prazo de interposición do recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional 16 - 20 de maio 49.4
Resolución do Tribunal Constitucional do recurso de amparo 17 - 23 de maio 49.4
Recurso contra proclamación candidaturas se en campaña art. 44.4 (S. Especial T. Supremo) f. límite 24 - 30 de maio 49.5a) e c)
Resolución Recurso anterior por S.Especial T.Supremo. Data límite (3 días desde interposición) 24 de maio - 2 de xuño 49.5c)
Prazo interposición recurso amparo perante o TC Data límite 25 de maio - 4 de xuño 49.4
Resolución Tribunal Constitucional do recurso de amparo. Data límite 27 de maio - 7 de xuño 49.4
CPROPAGANDA E ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
ACTIVIDADE DATAS LOREG
PROPAGANDA E ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Comunicación de Concellos a XEZ de localización colocación carteis 17 - 23 de abril 56.1
Comunicación de XEZ a Representantes, lugares reservados para os seus carteis 15 de maio 56.3
Comunicación Concellos XEZ e estas a XEP locais e lugares actos campaña 17 - 26 de abril 57.1
Publicación nos BOP locais e lugares públicos para campaña 17 de abril - 1 de maio 57.2
Solicitude perante XEZ por Representantes de locais e lugares para campaña 17 de abril - 16 de maio 57.2
Comunicación lugares e locais públicos para campaña 17 de maio 57.3
CAMPAÑA ELECTORAL
ACTIVIDADE DATAS LOREG
CAMPAÑA ELECTORAL 24 de maio - 7 de xuño 51
Prohibición de publicación difusión ou reprodución de sondaxes electorais 4 - 8 de xuño 69.7
Xornada de reflexión 8 de xuño 53
SUBVENCIÓNS POR GASTOS ELECTORAIS
Orde Mº Facenda e Adm. Públicas sobre actualización de subvencións e límite máximo de gasto 17 - 21 de abril 227.4
Comunicación a XEC e XEP número de conta aberta 16 de abril - 9 de maio 124.1 e 2
Solicitude adianto 30% da subvención por gastos electorais 7 - 9 de maio 127 bis 2
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES EN ESPAÑA
ACTIVIDADE DATAS LOREG
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES EN ESPAÑA
Solicitude do voto por correo 16 de abril - 30 de maio 72
Envío OCE documentación voto por correo 20 de maio - 2 de xuño 73.2
Remisión por electores voto por correo 20 de maio - 5 de xuño (prorrogado ata o 7 de xuño polo Acordo JEC) 73.3
VOTO DE ELECTORES RESIDENTES NO ESTRANXEIRO (CERA)
ACTIVIDADE DATAS LOREG
VOTO DE ELECTORES RESIDENTES NO ESTRANXEIRO (CERA)
Public. centros habilitados depósito voto en urna e se for o caso redistribución de electores (CERA) (Orde AUC/306/2023 Art.2.3 e 3.1) 17 - 20 de abril
Comunicación dos centros habilitados á OCE e ao CGCEE (Orde AUC/306/2023 Art. 2.4) 17 - 20 de abril
Envío de oficio da documentación CERA (agás papeletas) pola OCE 4 - 10 de maio 75.1 e 3
Envío de oficio das papeletas pola OCE, se non hai impugnación de candidaturas 15 - 19 de maio 75.3
Envío de oficio das papeletas pola OCE, se hai impugnación de candidaturas 15 - 25 de maio 75.3
Dispoñibilidade das papeletas descargables para exercicio do voto CERA 13 - 18 de maio 75.3
Remisión electores voto por correo ao Consulado (non máis tarde do quinto día anterior á elección) 4 de xuño 75.7
Depósito electores voto en urna en Consulado ou centros habilitados 1 - 6 de xuño 75.4 e 5
Remisión dos votos e da Acta Consular á oficina do MAEUEC 8 de xuño 75.8
VOTO TEMPORALMENTE AUSENTES (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
ACTIVIDADE DATAS LOREG
VOTO TEMPORALMENTE AUSENTES (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
Solicitude para o voto dos temporalmente ausentes (art.3 RD 1621/2007) 16 de abril - 11 de maio 74
Remisión por DPOCE documentación electoral caso non recurso proclamación candidaturas 14 - 20 de maio 74
Remisión por DPOCE documentación electoral se recurso proclamación candidaturas 14 - 28 de maio 74
Remisión do voto á Mesa 14 de maio - 5 de xuño 74
VOTO BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
ACTIVIDADE DATAS LOREG
VOTO BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
Solicitude documentación voto Braille 16 de abril - 13 de maio 87.2
XORNADA DE VOTACIÓN
ACTIVIDADE DATAS LOREG
XORNADA DE VOTACIÓN
Decorrerá desde as 9:00 ata as 20:00 horas 9 de xuño 42 e 84.1
ESCRUTINIO XERAL E PROCLAMACIÓN DE ELECTOS
ACTIVIDADE DATAS LOREG
ESCRUTINIO XERAL E PROCLAMACIÓN DE ELECTOS
Celebración do escrutinio polas XEP 14 - 17 de xuño 103.1, 107.2 e 223.1
Presentación de reclamacións por representantes e apoderados 14 - 18 de xuño 223.2
Resolución pola XEP reclamacións e comunicación a representantes e apoderados 14 - 20 de xuño 223.2
A XEP remite a XEC certificación sobre resultados da elección na provincia 14 - 24 de xuño 223.3
A XEC reconta votos, atribúe escanos e proclama electos 14 - 29 de xuño 224.1
Candidatos prometen ou xuran perante a XEC 5 días desde proclamación 224.2
CONTENCIOSO ELECTORAL
ACTIVIDADE DATAS LOREG
CONTENCIOSO ELECTORAL
Interposición do recurso contencioso-electoral (perante a XEC) Dentro dos 3 días seguintes á proclamación de electos 112.1 e 2 e 225
Remisión do expediente ao órgano xurisdicional competente (Tribunal Supremo) Ao día seguinte da presentación 112.3
Comparecencia dos recorrentes Dentro dos 2 días despois da presentación 112.3
Traslado ao Ministerio Fiscal e ás partes para alegacións Ata o día seguinte finalización termo comparecencia 112.4
Formulación de alegacións Ata 4 días desde traslado 112.4
A sala acorda o recibimento a proba Dentro día seguinte após prazo alegacións 112.5
Proba (se for o caso) Non máis de 5 días 112.5
Sentenza Tribunal Supremo Non máis de 4 días 113.1
Notificación da sentenza aos interesados Non máis tarde do 45º día posterior á elección 225.2
Publicación de resultados no BOE pola XEC 40 días após a proclamación de electos 108.6
Constitución do Parlamento
Constitución do Parlamento Primeiro martes seguinte á expiración do prazo dun mes contado a partir da data das eleccións Acta 20 set. 1976