Informació general sobre les Meses electorals

Les Meses electorals formen part de l’Administració electoral, junt amb les Juntes Electorals.

A la Mesa electoral li correspon presidir l’acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l’escrutini.

La Mesa electoral està integrada per un president o presidenta i dos vocals.

El nomenament dels integrants de la Mesa electoral és competència de cada Ajuntament, i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic utilitzant qualsevol procediment aleatori o mecanisme a l’atzar. No hi ha objecció perquè aquest sorteig puga realitzar-se davant la Junta de Govern Local, en cas que el Ple de l’Ajuntament haja delegat en ella aquesta competència, sempre que es duga a terme en una sessió pública.

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades en la Secció que tinguen menys de 70 anys i sàpien llegir i escriure. No obstant això, a partir dels seixanta-cinc anys d’edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. Quedaran exclosos aquells que arriben a la majoria d’edat en el termini comprès entre la formació de les llistes d’electors i la votació.

El President o Presidenta haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada persona que integra la Mesa electoral (dos per cadascun dels vocals, i altres dos suplents per al President o Presidenta de la mesa).

Per a les eleccions del 9 de juny els sortejos es realitzen entre els dies 11 i 15 de maig.

A les persones designades pel Ple Municipal, se’ls notifica que han sigut triades per a formar part de la Mesa electoral durant els tres dies següents al sorteig, és a dir entre l'11 i el 18 de maig, encara que si es produeix més tard, el retard no serà causa invalidant de la designació.

Juntament amb la notificació se’ls proporcionarà un Manual d’instruccions per a les persones que integren les Meses Electorals.

La designació com a persona triada per a formar part de la Mesa per a un procés electoral no suposa la continuïtat de la designació per al següent, encara que res impedeix que, en virtut del sorteig, puga ser triada de nou en processos consecutius.