Vot presencial

Cada elector o electora rebrà de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seua inscripció en el cens electoral i de la secció i Mesa en la qual li correspon votar. L’Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment a les persones afectades les modificacions de Seccions, Locals o Meses que s’hagen pogut produir.

La votació comença a les 9 hores del dia 9 de juny, encara que els locals estan oberts abans perquè puguen presentar-se les persones que integren les Meses electorals i les constituïsquen, verifiquen que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos), acrediten a interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Presidència de la Mesa electoral anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del Local electoral, la Presidència de la Mesa li permetrà votar.

Es realitza mitjançant:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI).

  • Passaport (amb fotografia).

  • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia). Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT.

  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea que la posseïsquen.

Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d’origen, sempre que incloguen la fotografia de la persona titular.

No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies.

La votació comença a les 9 hores, encara que els locals estan oberts abans perquè puguen presentar-se les persones que constituïsquen les Meses electorals, verifiquen que no hi ha problemes amb el material electoral, acrediten a interventors i interventores, apoderats i apoderades, etc.

Només es pot votar en la Mesa electoral que corresponga a cada elector o electora, excepte els interventors i interventores, que exerceixen el seu dret de sufragi en la Mesa davant la qual estan acreditats.

Cada votant s’acostarà a la Mesa i manifestarà el seu nom i cognoms a la Presidència. Vocals i interventors i interventores, comprovaran, a través de les llistes del cens, la seua identitat i el dret a votar. Entregarà per la seua pròpia mà a la Presidència el sobre de votació tancat, la qual sense ocultar-lo en cap moment a la vista del públic dirà en veu alta el nom i, afegint “Vota”, li entregarà de nou el sobre per a què l’introduïsca en l’urna.

La votació acaba a les 20 hores, moment en el qual la Mesa anuncia el final de la votació. No obstant això, si encara queda algú dins del local, la Mesa els permetrà votar.

L’Administració de l’Estat o, en el seu cas, la de les Comunitats Autònomes que tinguen atribuïdes competències en matèria laboral, previ acord amb els Delegats i Delegades del Govern respecte al personal que treballa per compte aliè, i les Administracions públiques respecte al seu personal, adoptaran les mesures precises perquè el personal que presta els seus serveis el dia de les eleccions puga disposar en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l’exercici del dret del vot, que seran retribuïdes. Quan el treball es preste en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

En cas de persones que per estar realitzant funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es deriven dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions, les mesures necessàries a adoptar aniran encaminades al fet que eixes persones puguen votar per correu i compten per a això amb permís de fins a quatre hores lliures per a poder sol·licitar-ho seguint el procediment establit en l’article 72 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.