Les eleccions en xifres

ELECCIONS CONVOCADES PE 2024 G 2023 PE 2019
Diputats per triar 61* 54
Candidatures presentades 39 39
Candidatures proclamades 34 32
Candidats 4.168 1.902
Homes 2.190 973
Dones 1.978 929
CENSOS ELECTORALS (FONT INE**) PE 2024 G 2023 PE 2019
Població de dret 48.592.909 47.475.420 46.722.980
Cens d'espanyols residents a Espanya (CER) 35.361.672 35.140.881 34.803.653
Cens d'espanyols residents a l'estranger amb dret de vot (CERA) 2.422.716 2.328.261 2.103.216
Cens de residents estrangers a Espanya (CERE***) 302.991 365.310
Total cens** 38.087.379 37.469.142 37.272.179
Electors nous des de les Eleccions Parlament Europeu 2019 2.259.621
Electors nous des de les Eleccions Generals 2023 408.284
ADMINISTRACIÓ ELECTORAL PE 2024 G 2023 PE 2019
1 - Juntes electorals
Junta Electoral Central 1 1 1
Juntes electorals provincials 50 50 50
Juntes electorals de zona 303 303 303
     
2 - Circumscripcions, Locals**, Seccions**, Meses **
Circumscripció Parlament Europeu 1
Municipis 8.132 8.131 8.131
Locals electorals ** 22.576 22.562 23.194
Seccions electorals ** 36.490 36.460 36.301
Meses electorals ** 58.556 60.314 60.076
Membres de meses (Titulars) 175.668 180.942 180.228
Membres de meses (Suplents) 351.336 361.884 360.456
Total membres de Mesa (titulars + suplents) 527.004 542.826 540.684
MITJANS MATERIALS PE 2024 G 2023 PE 2019
Urnes aprox. 70.000 210.000 70.000
Cabines aprox. 59.000 59.000 59.000
Sobres per confeccionar Administració de l'Estat 40.500.000 85.000.000 37.000.000
Manual d'instruccions per a membres de Mesa 915.000 365.000 900.000

*S’eleva de 54 a 61 els representants al Parlament Europeu a través de la Decisió (UE) 2023/2061 del Consell Europeu de 22 de setembre de 2023.

** Les dades de Cens, Seccions, Locals i Meses electorals que s’ofereixen corresponen a les dades de l’INE enllistes de votació. Per a un major detall sobre aquestes dades: https://www.ine.es(S'obrirà una nova finestra)

*** El cens CERE en les eleccions al Parlament Europeu està format pels ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea residents a Espanya.