Calendaris

ACTUACIÓ PRÈVIA
ACTIVITAT DATES LOREG
ACTUACIÓ PRÈVIA
PUBLICACIÓ EN BOE REIAL DECRET CONVOCATÒRIA 16 d’abril 42.2 i 218
JUNTES ELECTORALS
ACTIVITAT DATES LOREG
JUNTES ELECTORALS
Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials i elecció de President 19 d’abril 14.1
Els designats sol·liciten la seua substitució com a vocals per concórrer a les eleccions com a candidats 19 - 23 d’abril 14.2
Publicació en els BOP de la relació de membres de les JEP i JEZ 20 - 24 d’abril 14.3
Proposta conjunta nomenament vocals no judicials per representants 13 - 23 de maig 10.1b, 11.1b
Nomenament per la Junta Electoral competent dels vocals no judicials 13 - 23 de maig 10.1b, 11.1b
RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL
ACTIVITAT DATES LOREG
RECTIFICACIÓ DEL CENS EN PERÍODE ELECTORAL
Consulta del cens electoral vigent a Ajuntaments i Consolats 22 - 29 d’abril 39.2
Reclamacions respecte de les inclusions/exclusions en el Cens 22 - 29 d’abril 39.3
Reclamacions representants candidatures 22 - 29 d’abril 39.4
Resolució reclamacions per DPOCE 22 d’abril - 2 de maig 39.6
Exposició als Ajuntaments i Consolats de les rectificacions del Cens-Notificació 3 de maig 39.6
Recursos contra les resolucions d’OCE davant del Jutge Contenciós-Administratiu 22 d’abril - 8 de maig 40.1
Notificació de la Sentència a l’interessat, a l’Ajuntament, al Consolat i a la DPOCE 22 d’abril - 13 de maig 40.2
DIVISIÓ CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES
ACTIVITAT DATES LOREG
DIVISIÓ CIRCUMSCRIPCIONS EN SECCIONS I MESES
Publicació en els BOP i exposició a Ajuntaments de les Seccions, Locals i Meses 22 d’abril 24.2
Reclamacions davant la JEP de la delimitació de les Seccions, Locals i Meses 23 - 28 d’abril 24.3
Resolució de la JEP 23 d’abril - 3 de maig 24.3
Exposició a Ajuntaments i difusió per Internet de les relacions definitives Secc. Locals i Meses 30 de maig - 8 de juny 24.4
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
ACTIVITAT DATES LOREG
FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS
Sorteig a celebrar pels Ajuntaments 11 - 15 de maig 26.4
Notificació de les designacions i entrega del Manual Membres Mesa 11 - 18 de maig 27.2
Al·legacions dels designats davant la JEZ causa impedisca ser Membre Mesa 12 - 25 de maig 27.3
Resolució de les al·legacions i comunicació de la resolució 13 - 30 de maig 27.3
Comunicació a JEZ impossibilitat exercici del càrrec (fins a 8.00 h. dia de votació) 31 de maig - 9 de juny 27.4
REPRESENTANTS, ADMINISTRADORS I INTERVENTORS
ACTIVITAT DATES LOREG
REPRESENTANTS, ADMINISTRADORS I INTERVENTORS
Designació per partits, federacions i coalicions del Representant General davant la JEC 16 - 24 d’abril 43.1, 168.1 i 219.1
Designació, davant la JEC, dels Representants de les candidatures davant les JEP 16 - 26 d’abril 219.3
Comunicació de JEC a JEP noms representants candidatures 16 - 28 d’abril 219.4
Personació Representants candidatura davant JEP i acceptació designació 16 d’abril - 6 de maig 219.4
Designació de representants per promotors d’Agrupacions d’Electors davant la JEP 1 - 6 de maig 219.2
Nomenament dels Administradors Generals davant la JEC 16 - 26 d’abril 121, 124, 174.1 i 226.1
Nomenament dels Administradors de les candidatures davant la JEP 1 - 6 de maig 174.2 i 226.2
Nomenament d’Interventors per Representants de candidatures 16 d’abril - 6 de juny 78.1
CANDIDATURES
ACTIVITAT DATES LOREG
CANDIDATURES
Comunicació a la JEC de creació de coalició electoral 17 - 26 d’abril 44.2 i 220.1
Presentació de candidatures davant la JEC 1 - 6 de maig 45 i 220.1
Publicació BOE de candidatures presentades 8 de maig 47.1 i 220.5
Comunicació per la JEC d’irregularitats apreciades o denunciades 10 de maig 47.2 i 220.1
Termini d’esmena d’irregularitats 11 - 12 de maig 47.2
Proclamació de candidatures per la JEC 13 de maig 47.3 i 220.1
Publicació al BOE de les candidatures proclamades 14 de maig 47.5 i 220.5
Lliurament de les paperetes per la JEC a les candidatures 15 - 16 de maig 70.4 i 220.1
Recurs contra la proclamació de candidatures 15 - 16 de maig 49.1 i 2
Resolució judicial ferma i inapel·lable sobre el recurs 16 - 18 de maig 49.3
Termini d’interposició del recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional 16 - 20 de maig 49.4
Resolució del Tribunal Constitucional del recurs d’empara 17 - 23 de maig 49.4
Recurs contra proclamació candidatures si en campanya art. 44.4 (S. Especial T. Suprem) f. límit 24 - 30 de maig 49.5a) i c)
Resolució Recurs anterior per S.Especial T.Suprem. Data límit (3 dies des d’interposició) 24 de maig - 2 de juny 49.5c)
Termini interposició recurs d’empara davant el TC Data límit 25 de maig - 4 de juny 49.4
Resolució Tribunal Constitucional del recurs d’empara. Data límit 27 de maig - 7 de juny 49.4
PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL
ACTIVITAT DATES LOREG
PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA ELECTORAL
Comunicació d’Ajuntaments a JEZ d’emplaçaments col·locació cartells 17 - 23 d’abril 56.1
Comunicació de JEZ a Representants, llocs reservats per als seus cartells 15 de maig 56.3
Comunicació Ajuntaments a JEZ i aquestes a JEP locals i llocs actes campanya 17 - 26 d’abril 57.1
Publicació al BOP locals i llocs públics per a campanya 17 d’abril - 1 de maig 57.2
Sol·licitud davant JEZ per Representants de locals i llocs per a campanya 17 d’abril - 16 de maig 57.2
Comunicació llocs i locals públics per a campanya 17 de maig 57.3
CAMPANYA ELECTORAL
ACTIVITAT DATES LOREG
CAMPANYA ELECTORAL 24 de maig - 7 de juny 51
Prohibició de publicació, difusió o reproducció sondejos electorals 4 - 8 de juny 69.7
Jornada de reflexió 8 de juny 53
SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS
ACTIVITAT DATES LOREG
SUBVENCIONS PER DESPESES ELECTORALS
Ordre Mº Hisenda i Adm. Públiques sobre actualització de subvencions i límit màxim de despesa 17 - 21 d’abril 227.4
Comunicació a JEC i JEP número de compte obert 16 d’abril - 9 de maig 124.1 i 2
Sol·licitud bestreta 30% de la subvenció per despeses electorals 7 - 9 de maig 127 bis 2
VOT PER CORREU D’ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA
ACTIVITAT DATES LOREG
VOT PER CORREU D’ELECTORS RESIDENTS A ESPANYA
Sol·licitud del vot per correu 16 d’abril - 30 de maig 72
Enviament OCE documentació vot per correu 20 de maig - 2 de juny 73.2
Remissió per electors vot per correu 20 de maig - 5 de juny (ampliat fins al 7 de juny per Acord JEC) 73.3
VOT D’ELECTORS RESIDENTS A L’ESTRANGER (CERA)
ACTIVITAT DATES LOREG
VOT D’ELECTORS RESIDENTS A L’ESTRANGER (CERA)
Public. centres habilitats depòsit vot en urna i si és el cas redistribució d’electors (CERA) (Ordre AUC/306/2023 Art.2.3 i 3.1) 17 - 20 d’abril
Comunicació dels centres habilitats a l’OCE i al CGCEE (Ordre AUC/306/2023 Art. 2.4) 17 - 20 d’abril
Enviament d’ofici de la documentació CERA (excepte paperetes) per l’OCE 4 - 10 de maig 75.1 i 3
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si no hi ha impugnació de candidatures 15 - 19 de maig 75.3
Enviament d’ofici de les paperetes per l’OCE, si hi ha impugnació de candidatures 15 - 25 de maig 75.3
Disponibilitat de les paperetes descarregables per a exercici del vot CERA 13 - 18 de maig 75.3
Remissió electors vot per correu al Consolat (no més tard del quint dia anterior a l’elecció) 4 de juny 75.7
Depòsit electors vot en urna en Consolat o centres habilitats 1 - 6 de juny 75.4 i 5
Remissió dels vots i de l’Acta Consular a l’oficina del MAEUEC 8 de juny 75.8
VOT TEMPORALMENT ABSENTS (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
ACTIVITAT DATES LOREG
VOT TEMPORALMENT ABSENTS (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
Sol·licitud per al vot dels temporalment absents (art.3 RD 1621/2007) 16 d’abril - 11 de maig 74
Remissió per DPOCE documentació electoral cas no recurs proclamació candidatures 14 - 20 de maig 74
Remissió per DPOCE documentació electoral si recurs proclamació candidatures 14 - 28 de maig 74
Remissió del vot a la Mesa 14 de maig - 5 de juny 74
VOT BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
ACTIVITAT DATES LOREG
VOT BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
Sol·licitud documentació vot Braille 16 d’abril - 13 de maig 87.2
JORNADA DE VOTACIÓ
ACTIVITAT DATES LOREG
JORNADA DE VOTACIÓ
Es desenvoluparà des de les 9.00 fins a les 20.00 hores 9 de juny 42 i 84.1
ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ D’ELECTES
ACTIVITAT DATES LOREG
ESCRUTINI GENERAL I PROCLAMACIÓ D’ELECTES
Celebració de l’escrutini per les JEP 14 - 17 de juny 103.1, 107.2 i 223.1
Presentació de reclamacions per representants i apoderats 14 - 18 de juny 223.2
Resolució per la JEP reclamacions i comunicació a representants i apoderats 14 - 20 de juny 223.2
La JEP remet a JEC certificació sobre resultats de l’elecció a la província 14 - 24 de juny 223.3
La JEC recompta vots, atribueix escons i proclama electes 14 - 29 de juny 224.1
Candidats prometen o juren davant la JEC 5 dies des de proclamació 224.2
CONTENCIÓS-ELECTORAL
ACTIVITAT DATES LOREG
CONTENCIÓS-ELECTORAL
Interposició del recurs contenciós-electoral (davant la JEC) Dins dels 3 dies següents a la proclamació d’electes 112.1 i 2 i 225
Remissió de l’expedient a l’òrgan jurisdiccional competent (Tribunal Suprem) L’endemà de la presentació 112.3
Compareixença dels recurrents Dins dels 2 dies després de la presentació 112.3
Trasllat al Ministeri Fiscal i a les parts per a al·legacions Fins al dia següent finalització termini compareixença 112.4
Formulació d’al·legacions Fins a 4 dies des de trasllat 112.4
La sala acorda la recepció a prova Dins l’endemà després del termini al·legacions 112.5
Prova (si és el cas) No més de 5 dies 112.5
Sentència Tribunal Suprem No més de 4 dies 113.1
Notificació de la sentència als interessats No més tard del 45é dia posterior a l’elecció 225.2
Publicació de resultats al BOE per la JEC 40 dies després de la proclamació d’electes 108.6
Constitució del Parlament
Constitució del Parlament Primer dimarts següent a l’expiració del termini d’un mes comptat a partir de la data de les eleccions Acta 20 set. 1976