La presentació de candidatures en les Eleccions al Parlament Europeu 2024

La Junta Electoral competent per a totes les operacions en relació amb la presentació i proclamació de candidats en les Eleccions al Parlament Europeu és la Junta Electoral Central (article 220 Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

El secretari o secretària de la Junta Electoral atorgarà un número correlatiu per ordre de presentació a cada candidatura presentada i aquest ordre es guardarà en totes les publicacions (article 46.9 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

Els partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors i electores poden presentar candidatures a les Eleccions al Parlament Europeu.

Per a això necessiten acreditar les firmes de 15.000 electors i electores, o poden substituir aquest requisit per la presentació de firmes de 50 càrrecs electes, ja siguen Diputats i Diputades, Senadors i Senadores, Diputats i Diputades espanyols del Parlament Europeu, integrants de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes o de les Corporacions Locals i alcaldes i alcaldesses pedanis. Aquest últim requisit no serà aplicable per a l’agrupació d’electors i electores.

Cap elector o electora o càrrec electe no pot donar la seua signatura per a la presentació de diverses candidatures.

Els partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors i electores poden fer constar en el moment de la presentació de candidatures davant la Junta Electoral Central l’àmbit territorial en el qual desitgen la difusió de les seues paperetes, quan siga inferior a l’estatal i sempre que coincidisca almenys amb les seccions electorals existents en una Comunitat Autònoma (article 221.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

Són elegibles els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea majors d’edat que, posseint la qualitat d’elector o electora, no es troben incursos o incurses en cap de les causes previstes en els articles 6 i 210 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General).

El termini per a presentar candidatures és de l'1 al 6 de maig. Les candidatures presentades es publiquen en el Butlletí Oficial de l’Estat el dia 8 de maig i les candidatures proclamades es publiquen el 14 de maig (articles 47.1, 220.5 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General)

Els partits i federacions que establisquen un pacte de coalició per a concórrer conjuntament a unes eleccions han de comunicar-ho a la Junta en els deu dies següents a la convocatòria (del 17 al 26 d’abril).

En aquesta comunicació cal fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació.

Instrucció 1/2010, de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre aplicació de l’article 44.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General quant a la constitució de coalicions electorals.

Les agrupacions d’electors i electores són formacions polítiques que es constitueixen amb l’aval d’un nombre variable de firmes d’electors i electores i només i exclusivament per a poder presentar candidatura en un procés electoral concret i determinat.

No tenen, per tant, vocació de permanència o naturalesa d’associació i no necessiten inscriure’s al Registre de Partits Polítics.

Cada agrupació d’electors i electores és autònoma i independent de qualsevol altra. El seu àmbit espacial d’actuació és la circumscripció electoral -sense que càpien candidatures col·lectives, ni que abasten més d’una circumscripció, ni federacions o coalicions entre elles- i el seu àmbit temporal de validesa és el procés electoral concret per al qual es va constituir, sense que puga estendre’s més enllà d’aquest.

Per a presentar candidatures a les Eleccions al Parlament Europeu, les agrupacions d’electors i electores necessitaran acreditar les firmes de 15.000 electors i electores.

La presentació de la candidatura (que es realitza en els formularis que poden descarregar-se d’aquesta web) ha d’anar acompanyada de la documentació recollida en la Instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999

  • Fotocòpia simple del DNI de cada candidat i candidata:

  • Escrit en paper comú firmat per cada candidat i candidata en el qual declare sota jurament no estar subjecte o subjecta a penes d’inhabilitació per a ser candidat o candidata i no estar incurs o incursa en causa d’inelegibilitat i formule, expressament, l’acceptació de la seua candidatura.

  • Aquest escrit pot ser un sol document firmat per tots els candidats i candidates o de forma individual.

  • La declaració s’aporta amb fórmula de jurament o promesa de no estar subjecte o subjecta a penes d’inhabilitació per a ser candidat o candidata, encara que pot substituir-se pel certificat negatiu d’antecedents penals (Acords de la Junta Electoral Central de 3 de maig de 1999).

Per la seua part, i segons el Reial Decret 100/2014, de 21 de febrer, pel qual s’estableixen determinades disposicions sobre l’exercici del dret de sufragi passiu en les eleccions al Parlament Europeu

“1.- Els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea residents a Espanya nacionals d’un altre Estat membre que presenten la seua candidatura davant la Junta Electoral Central per a exercir el dret de sufragi passiu en les eleccions al Parlament Europeu hauran d’aportar, a més dels documents exigits als candidats i candidates de nacionalitat espanyola, una declaració formal en la qual conste:

  • La seua nacionalitat, la data i el lloc de naixement, l’últim domicili a l’Estat membre d’origen i el domicili a Espanya;

  • Que no es presenten simultàniament com a candidats i candidates en les eleccions al Parlament Europeu en un altre Estat membre;

  • Si és el cas, l’entitat local o la circumscripció d’Estat membre d’origen en el cens electoral del qual van estar inscrits en últim lloc;

  • Que no han sigut privats del dret de sufragi passiu en el seu Estat membre d’origen mitjançant resolució judicial o decisió administrativa de caràcter individual, sempre que aquesta siga recurrible davant els tribunals. La Junta Electoral Central realitzarà també les comprovacions del compliment dels requisits d’elegibilitat previstos en la LOREG”.

“A més, se’ls exigeix certificat d’inscripció en el cens electoral en virtut de la manifestació de voluntat d’exercir el dret de sufragi a Espanya en les eleccions de què es tracte. (Directiva 93/109/CE del Consell de 6 de desembre de 1993, modificada per la Directiva 2013/1/UE del Consell de 20 de desembre de 2012, i Instrucció de la Junta Electoral Central de 15 de març de 1999, BOE núm. 67 de 19 de març de 1999)

Les candidatures s’han de presentar amb tota la seua documentació en paper, si bé no necessàriament en el model oficial, sent vàlid per tant, la presentació en paper comú, sempre que es complisquen tots els requisits exigits a aquest efecte (Acords de la Junta Electoral Central de 13 de maig de 1999 i de 23 d’abril de 2009).

L’Administració Electoral (Junta Electoral) té el deure de col·laborar amb els partits per solucionar irregularitats, ja que està en joc el dret fonamental a accedir en condicions d’igualtat als càrrecs públics que es manifesta ací en l’exercici del dret de sufragi passiu, que ha de rebre un tracte respectuós i favorable en el curs del procés electoral. (STC 86/1987 d'1 de juny).

No es publicaran en el Butlletí Oficial corresponent (Ac. JEC de 10 de gener de 1996) les candidatures no proclamades, i es notificarà al representant o a la representant l’acord motivat de no proclamació, amb indicació dels recursos.