Procediment de votació accessible

Les persones interessades a sol·licitar el procediment de votació accessible compten amb un termini de 27 dies des del dia de la convocatòria (del 16 d’abril al 13 de maig, inclòs) per sol·licitar-ho al telèfon 900 150 000 en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 17.30 hores i dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Les persones amb discapacitat visual que coneguin el sistema de lectoescriptura braille i tinguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent o siguin afiliats a l’ONCE podran sol·licitar el lot de votació accessible al Ministeri de l’Interior.

El procediment de vot accessible consisteix en un lot/maletí que es lliura a la mesa electoral el dia de la votació i que inclou documentació complementària en braille que els permet seleccionar amb autonomia la papereta amb la seva opció de vot.

Aquest lot inclou: paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir, sobres i paperetes idèntics als que utilitzen la resta d’electors) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, adhesius en braille i tinta que identifiquen continguts).

A. Preparació del vot

Un cop lliurat el lot de votació accessible, el votant pot sol·licitar que els membres de la mesa electoral li facilitin l’accés a un espai, ubicat el més a prop possible de la mesa electoral, per tal de manejar-hi la documentació continguda al lot de votació accessible amb garanties de privadesa. També es pot endur el maletí de votació accessible fora del local electoral i tornar més tard a emetre el vot.

S’ha d’obrir el sobre gran que indica en braille “Eleccions al Parlament Europeu” i seleccionar, d’entre els sobres petits que hi ha a dins, el que li indiqui en braille que conté la papereta corresponent a la candidatura a què desitja atorgar el seu vot. Haurà d’extreure aquesta papereta i introduir-la al sobre de votació.

B. Votació

A continuació, s’ha de dirigir a votar a la mesa electoral on s’ha d’identificar i lliurar el vot.

C. Material sobrer

Es recomana a l’elector o l’electora que, després de la votació, s’endugui el lot de votació accessible, juntament amb tot el material sobrer, per tal d’assegurar el secret del vot emès.


Guia explicativa del Lot de Vot Accessible